Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

De chroniqueur Olfert Schermer

Een legendarische dagboekschrijver

 

bewerking door Erik Mooij, Louis Groen en Niek Dekker

 

Dit is het achttiende deel uit de door Olfert Schermer geschreven kroniek. Vanaf onze uitgave In het verleden ligt het heden uit 1999 tot onze uitgave van vorig jaar Nieuwe Wegen, hebben wij de jaren 1877 tot en met 1932 gepubliceerd. De kroniek is een zeer uitgebreid werkstuk dat consistent is bijgehouden en blijk geeft van opmerkzaamheid van de auteur. Door zijn werkzaamheden als caféhouder kwamen veel dingen hem ter ore. Dit tezamen met zijn brede maatschappelijke belangstelling maakt zijn kroniek tot een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Daarnaast is het een zeer lezenswaardig werk dat het verdient om in gedrukte vorm vastgelegd te worden. De originele kroniek bestaat uit twee delen en beslaat de periode van 1877 tot en met 9 mei 1938. De Stichting Hoochhoutwout neemt elk jaar een deel op uit de kroniek. We gaan verder met 1933 in deel twee van de kroniek.

Verantwoording

Gekozen is om een groot aantal zelfstandige naamwoorden zonder hoofdletter te herschrijven, om ze te kunnen onderscheiden van namen en duidelijker te zien waar een zin begint. Hier en daar is de interpunctie gewijzigd, zodat duidelijker wordt hoe de zin loopt en eindigt. Spelfouten zijn vrijwel overal intact gehouden, zodat men nog het eigen karakter van Schermers liberale beleving waarneemt. Om het ontbreken van het pondsteken, zoals dat werd gebruikt door Schermer en anderen in zijn tijd, in de huidige tekstverwerkers te ondervangen maken we gebruik van het teken voor het Engelse pond (£) hoewel we ons realiseren dat dit niet het juiste teken is. Ter wille van de leesbaarheid hebben we de tekst opgedeeld naar de maanden en daarnaast is hier en daar een ontbrekend woord(deel) geplaatst tussen ‘vierkante haken’, bijvoorbeeld in 1877: k[oeie]; 1878: na[ar]; 1893: contreb[u]sie. Wat tussen ‘kromme haken’ staat, bijvoorbeeld in (voorbeeld), is oorspronkelijk op die wijze door Schermer toegevoegd. Verduidelijkingen van de redactie zijn ingevoegd tussen accolades {Bijvoorbeeld}.

Het jaar 1933

Januari

1 Jan: den geheelen dag zonneschijn, en stil weer. 1 Jan: de bakker: De Haan zal te gast met het paard en wagen van Beerepoot: ook van Hoogwoud, den knecht gaat dit halen, het paard wordt in den Boekel onwel, rolt over den weg, raakt te water, en is dood: veel zegen in ’t N[ieuwe] jaar. Zoo 1 jan: het café ’t Gouden Hoofd te W[ester]- Blokker bewoond door Konijn, deed ook in manuvacturen, is door brand vernield: was op beurspolis verzekert à ƒ30.000 ((niet te laag)). Den burgemeester Hooge[n] boom van Hoogwoud, is 14 dagen uit logeeren, bij zijn thuis was ingebroken, en alles zoo wat weggehaald, was voor ƒ1500 verzekert. 8 Jan: kipeijere gelden 3 à 4 cent, het mooie weer. 6 Jan: haar intrede gedaan; den schooljufvr: Remme van Alkmaar na[ar] Hoogwoud: zij is 20 jaar oud; en is ook 3 jaaren in Indië geweest: is gekomen in den plaats van jufvr: Porte.

Schager Courant, 7 januari 1933. 
Ondertrouw dokter Cornelis de Boer en Anna Hamilton of Silverton Hill.

 

Maandagavond 9 jan: de’s avonds half zeven, is den boekhouder van den kaasfabriek te de Het Veld: Nooit gedacht den heer M. Smit, wonede aan den Zwartenweg te ’t Veld 3 minuten vanaf den fabriek, aangevallen en bewust[e] loos geslagen, en door op zijn handen te snijden, van zijn geldtas beroofd, met een waarde van ƒ2000, er van door: geen spoor nog; werd altijd afgehaald, nu niet! Den 32 jarige notaris Klerk te Grootebroek gearresteerd, J.K: gehuwd, wegens groote verduistering. Zat 14 jan: is Cn Wit vrachtrijder, ((met paard en wagen)) van te Winkel, te Hoorn wegens dronkenschap opgepakt en heeft in zijn cel, zich met een mes, dat hij wist te behouden, in den hals gesneden, en in zijn bloed gevonden, en na[ar] ’t ziekenhuis gebracht, totdat hij genezen is! Zond: 15 jan: wed: Gt Stromer overl: oud 83 j: van H[oog]woud, niet bediend dood op bed gevonden om 12 [’s] middags. Op dond: 12 jan: is docter Cn de Boer van Hoogwoud en mvr Hamilton of Zilverton van Benningbroek getrouwd. 15 Jan: is den grooten schouwburg Arena te Rotterd: verbrand.

Arena Rotterdam verbrand.

 

17 Jan: Olvert Scrmer Jbzn aangegeven voor den dienst. 18 Jan: groote brand te Rotterd: ijzerhandel met 5 verdiepings van Kramer en Roedens. 18 Jan: is den vrouw van Jn Bos: Ma Bakker te Hoogwoud overleden, oud 68 jaar; Bos was molenaar. 20 Jan: vrijdagmorgen, lag den eersten sneeuw in dezen winter, ’t land is bedekt, den wind is in ’t n[oord]-oost[en] en het vriest ook aardig, met mooie zoeschijn. Sj: Koopmans en zijn schoonzoon Jan Piet Spaans van Barsingerhorn, voor brandstigting, of belemmering: daarvan vrijgesproken van naderen vervolging. Hensbroek: den Ned: bank weigert gelden aan dien gemeente te verstrekken, tenzij het tekort niet sluitend maken à ƒ à zoo ƒ2400; en zullen nu op den perseneelen belasting van 125 nu vorderen 225 opcenten. In 1932 zijn in Engeland met het verkeer, 6600 gedood en 200.000 personen gewond. Zond: 22 jan: ’s avonds 7 uur den bouwplaats van P. Koomen W-polder verbrand: Spinragehoek. Den toeslag van verk: den plaats van R. van Wieringen te Anna Paulowna groot 37-10-35 h.a.: werd afgemijnd, door den heer Boon te Amst[er]dan op ƒ62.165. 26 Jan: oostenwind, helder weer, met 8 graden vorst, met sterk ijs; er zijn vele wedstrijden. 25 Jan: is den gewone draadloze telegrafie geopend, van Amerika, na[ar] het Vaticaan te Rome, waar den Paus Pius XI: den eersten woorden ontving. 26 Jan: bloedige botsing te Dresden; commenisten en politie 9 dooden en 11 gewonden.

Schager Courant 28 januari 1933.

 

26 Jan: wethouder De Jong te Rotterd: zegt als weth: 22 jaar aldaar: het loopt mis met Rott[er]d: zij is den ruïnie nabij: 1933 kan zij nog bekomen maar elke week 5 ton voor armenzorg, en ½ ton verlies op den tram per week: ik sta nu aan het eind van leven; ik ben den politiek ingegaan, maar heb daar niet veel gevonden wat ik verwacht[t]e; de poletiek, is onedel en onwaarachtig. Inzet van den boerderij: Avantie van M.C. de Graaf a/d Boermansweg te Anna Poulowna groot 29-53-70 h.a.: staat v[oor]/l[opig] op ƒ29.138 afslag. Het is nu 36 j: geleden dat den eersten auto werd gereden, door not: Bacs te W[ieringer]-Waard, en D. Kuiper c[h]auffeur 9½ jaar gereden: snelheid 25 k[ilo]m[eter] met damp 8 k[ilo]m[eter] p den auto kost[t]e ƒ3000 en was voor 6 personen: 4 binnen en 2 op den bok; ((geen luchtbanden)) en gaat nu eens zien na 36 jaren, nu kan geen paard en kar haast op den weg worden. Maand: 30 jan: te N-Niedorp rijden om den wisselbekker, die al 3 à 4 jaren in ’t bezit was van N. Pronk te Warmenhuizen, maar daar Pronk: vrijdags beroepsrijder was geworden, den beker liet verrijden, en werd gewonnen door Wm Keetman van Winkel. Op 500 m[eter] was hij 2de, een minuut achter. Op den 1500 en 3000 m[eter] was hij eerste: groote belangstelling 2000 à 2500 personen. 30 Jan: den dooi valt in: uitslag 10.000 m[eter]: Jan Langedijk in 19-05-6desec[onde].

Utrechts Nieuwsblad 31 januari 1933.

 

30 Jan: Adolf Hitler benoemd tot den rijkskanselier van Duitsl[and].

Hitler benoemd.

 

Februari

Een feb: veiling van eene boerenplaats te Westwoud, van den erven van den wed: P. Schaper-Vriend: groot: 16-17-92 h.a.: koopers den erven Schaper voor ƒ41.695: is gemijnd op ƒ50[.000]. 5 Feb: Ned:lan[d] sche pant[s]er[dek]schip in Indië: door inlands marinepersoneel veroverd; 9 offiecieren gevangen genomen; en Batavia uitgevaren, tezamen 130 man marine sterk; het is actie van commenisten: (loon[s] verlagin[g]). 9 Feb[ruari] den piano gekocht van P. Zee Hoogwoud voor ƒ50. 10 Feb: den “Zeven Provinciên” ((voorheen het oorlog[s]schip van P. Hein)) wordt na Zom[m]atie tot overgave, gebommedeerd door één bom van een dorniervliegtuig, en was getroffen, geraakte in brand, de bemanning verlaat het schip, en gaat in booten; maar [de mannen] laten 22 dooden en 25 gewonden achter, waaronder 3 Ueropeaanen.

De Zeven Provinciën in 1910.

 

17 Feb: een aanslag op precident Roosevelt: (“Amerika”) die te Miami zijn winterverblijf hield; een toespraak tot het volk uit[t]e, in z[’n] auto; en er werd toe[n] uit [het] publiek geschoten, zesmaal, en [hij] bleef ongedeerd; en 5 anderen gewond, waaronder den burgemeester van Chicago: 16 maart overl[eden]; den dader gevat; een 33[-jarige] metzelaar, een Italiaan. Te Oudensluis een vrachtauto gestolen, van dinsd[ag] op woen[sdag] van Buisman en co: uit den schuur gehaald, en weg ermee, over Alkm: tot Zaandam, moesten voor den pond stoppen, zagen politie, en terug, politie geeft som[m] atie, schieten 2 maal; een kogel raakt den cabiñe, maar gaan door, tot aan Purm[erend] toe, halen hun fiets uit den wagen, laten den auto staan; en gaan peddelen na[ar] huis [te] Anna Paulowna waar zij gevangen genomen werden, 4 jonge kerels daar vandaan, en zijn dond: na[ar] Alkm: gebracht. 17 Feb: 1800 koeie[n] uit Denemarken vernietigd, voor die regeeren, 900 uitgebeend voor den arbeiders en 900 vermalen tot vleeschmeel à ƒ53 per stuk. 17 Feb: is onzen Tweeden Kamer ontb[onden] door het gebeuren op Indië. Op een zondag is in den bus die op ’t Verlaat rijdt, in een boterhamzakje ƒ1000 aan papier gevonden; lang zonder eigenaar gebleven; maar toch gekomen: het was eene oude behoeftige vrouw uit Oude Niedorp: en durfde [’t] niet te zeggen. Den minister trekt 27 dagen den steun in, en kan daarop na[ar] den W[ieringer]-meer te werk gaan. 6 Maart: verkiezing in Duitsl: den hitlerianen behaalden een groote meerderheid: met 17.265.823 st: 288 zetels: 43,9 percent, er waren uitgebracht 39.316.823 st: er had 85% gestemd: uitsl: voor rijkskanselier Adolf Hitler ((maar ik zeg: het is den verkeerde, [zie] achter in [mijn] boek)). ((Nog iets van februari)). 23 Feb: een besluit van den menister van onderwijs is ingekomen om den school a/d Langereis te behouden. In Australië zijn 60.000 schapen doodgem[aakt] en verbrand. Weder een aanslag op precid: Roosevelt Amerika: een bom verpakt in kist; maar werd door den post on[t]dekt. In den Schager Courant van 23 feb: ingezonden stuk tegen den politiek; christelijke regeering, niet te verwaaren met schristelijke menschen. Den slagtoffers uit den mob[i]lecatie zouden steun ontv[angen] stelde perseneel aan ’t onde[r]zoek 3 j: lang, het zou veel kosten, en zeggen tenslotte: “’t geld is op.” en gooiden het weer in de schatkist. Dat deed minist[er van] denfencie; hij z[e]ij mooi: dus geen aanvrage[n] meer, dit is over! Was dat plicht? Werd men den door den dienst, “in en door den mob[i] lecatie,” dan kan je een stuk teekenen: waarop stond dat het [n]iet door den dienst was gekomen: maar wel een bom op den Zeven Provinciën te gooien; maar recht had gij niet: U gaat zelf niet vrijuit! 24 Feb: Zeger Davidzon en Atje Bakker 25 j: getrouwd te Parma Idaho N[oord] Amerika. In buitenl: veel sneeuw: ook hier vele dagen wat sneeuw. 27 Feb: den kievieten hier aangekomen, er was er niet een hier gebleven; rotganzen zien wij hier niet. 27 Feb: het rijksdaggebouw in Duitsland in brand gest[oken] door den communist M. van der Lubbe oud 23 j: van beroep metselaar, geb: te Leiden; dit is een voorbode van de revolutie zegt hij, en [hij] liet hem a[r]risteeren; het gebouw leek niet verzekert. Sterk verzet wordt bevolen, en den communisten afgezet.

Marinus van der Lubbe.

Pamflet Communistische Partij Holland na Rijksdag brand.

 

Maart

1 Maart. Den dooi valt in, er was heel wat ijs in den sloten. Begin m[aart]: 5 somerse dagen, van 16 tot 20 regen en wind. 21 Maart, begin der lente: den wind w[est]-n[oord]w[est]: en ook tot oost. 18 Maart: den eersten kieviets eijeren gev: te Boekellermeer en Z[aan]dam. 21 Maart Zangera, den moorden[aar] van den burrie, van C[h]iecago: terechtgesteld; ter dood; in den electriesen stoel: en zijn laa[t]sten woorden waren: “Alle kapitalisten zijn een troep oplichters.” ((Later bleek hij wel niet dood.))

April

10 April: zij rijden alle[n] per auto: van Holl[and] na[ar] Friesl[and]: veemarkt en kopen daar heel wat vee vandaan. Als men over den dijk rijdt per auto met vee, kost ƒ2,50, lucse auto 1,00, een stoomfiets 50 c, een rijwiel 10 c, veel wordt ingevangen. 15 Ap: een antwoord gekregen van Zeger Davidzon, en Atje Bakker; uit Parma Idaho - N[oord]-Amerika; voor ons 25 jarige huwelijksbrief aan hun [adres]. 19 Ap: voorjaarsmarkt te Alkm: vorst, sneeuw, en hagel; ’t is er droog, een weinig gewas; aanv: 2045 koeie gelde[n] à ƒ60 à 150, pinke 30-65; stuggen handel, veel vee onverkocht. 26 Ap: verkiezing 2de Kamer 310 candidaaten, veel stemmen uitgebr: een kleine opschuiving naar links. R[ooms]- K[atholieke Staats Partij] en S[ociaal] D[emocratische] A[rbeiders] P[artij] verliezen ieder 2 zetels: antier[evolutionair] winn[en] 2, V.D.B: verl[iezen] er een; en wat kleine [er] bij gekomen. Den vrouw van A. Rentenaar begraven te N[ieuwe]- Niedorp; van Hoogwoud, 63 jaar. 30 Ap: het is mooi weer met veel nachtvorst, en tevens geen water.

Boomplantdag Wieringermeer.

 

Mei

1 Mei: boomplantdag i/d Wiering[er] meer; ook willen zij bosch planten. Het vee is niet duur, gelde[n] koeijen 15 à 18 cent £ groeikracht, een beste 22 c. Kalfkoeien idem, pinken 40 à ƒ60. 4000 à 5000 Pinken gaan den W[ieringer]meer in tegen een kostgeld van ƒ12,50 per stuk. Er is tongblaar ingekomen, vanuit Z[uid]- Holl: In begin van mei mooi weer, er gaat vee buiten, alle dagen mooi weder, 7 mei: wij kregen iederen dag een beetje water, boonen konden wij niet zaaien. 12 Mei: P. Vet van Hoogwoud wordt te Opmeer door een auto van den kaasfabriek op den fiets omvergereden, een been stuk; hij werkte daarin. Alle arbeiders in ’t boerenland zonder werk: treurig.

Juni

1 Juni dond:middag den vrouw van Cn Zilver v/d Langer[e]is Ooijevaarsweg, door eene trouwauto omvergereden; voorwiel over haar borst, en lag met het hoofd tegen het achterwiel; toestand lang geduurd; toch nog goed terecht gekomen. 6 Juni: allen dagen droog, en heete zon. O[osten] wind. Grietje Langedijk op wachtgeld, is opnieuw onderwijzeres te N[oord]- Scharwoude. Hadden eerst een spullentje gekocht van Jb Kooi te N[ieuwe]-Niedorp, maar door den cricus kon dat niet, en is er afgelopen. 8 Juni, met het rei[j]den der schoolkinderen te W[ieringer]waard naar Schoorl en Bergen, te Egmond aan Zee gingen den kinderen pootje baden; ook 6 c[h]a[u]ffeurs; waarvan Mina Schenk W[ieringer]waard te ver in zee ging; en ineens onder water ging, en verdronk; ’s avonds spoelde zijn lijk aan, oud 24 jaar. 8 Juni, het pact van vier rijken geteekend, voor 10 jaar, Duit[s]l., Frankrijk, Engel: en Italië, en willen gelijke bewapening, en den vrede: ((maar o wee)). 13 Juni: maandag kermis en tentoonstell: te Opmeer met regenachtig weer: het terrijn bezocht door maar: 900 bezoekers, [’t] vorige jaar door 2300. 13 Juni een militerre en veld-artereli oefening; gelast vanuit Leiden; te Schagen, vandaar na[ar] Kolhorn, de W-meer in, en maneuv[r]els gehouden, en verder na[ar] Friesland, er waren 175 paarden, met geschut aanwezig: verkenning. Den muizen aardappelen stijgen in prijs van 3,60 tot ƒ9,00 per 100 k.g. Vrijdag 16 juni den commies Dik van Hoogw: overgeplaa[t]st na[ar] Amsterdam. En den commies Bavink vanuit Os[s] N[oord]- Branbant in Hoogw: gekomen. Dit jaar den nieuwen danswet ingevoerd: zij die nog geen 16 jaar zijn, moeten om elf uur n[amiddag]s: tijd na[ar] huis.

Invoering nieuwe danswet.

 

Juli

11 Juli, Cn Pluister en Anna Kooiman uit Hoogwoud vertr: na[ar] Alkmaar. Vrijd: 14 juli is Gerbrand de Jong van Spanbroek overl: aan kanker, (ruim een half jaar geleden): in den ouderdom van 63 jaar. 12 Juli de wed: P. Groot D[ieuwer]tje Reuzenaar van Hoogw: overl: oud 75 of 76 jaar, dood op bed gevonden, in den morgen. Den heeren te Cenève, moeten den bijeenkomsten sluiten. Uit de Medembl[ikker] Courant van zat: 29 juli staat gedrukt, dat den gouden standaard is behouden gebleven door Nederl[and]; Zwitserland; Frankrijk; Italië; België en Polen. Wij hebben dit te danken aan dr H. Colijn, en M.L.J.A. Trip; den Ned[erlandse] gulden is veiliger dan ooit.

Augustus

7 Aug: (zoo) As Appel Hoogwoud met spoed na[ar] Alkmaar, operatie aan den dikke darm, kan geen afgang doen. Maar is 19 aug: daar overl: oud 60 jaar. 11 Aug: den plaats van Liefhebber verbr: door hooibroei. 10 Aug: het verzoek van den kasteleins te Hoogwoud, om verlagen van belasting à ƒ40 afgestemd, (voor:) Vijn, Bossen, Groen. Aangenomen: om een protestantenkerk te bouwen in den Middenmeer te W[ieringer]meer. Het is thans, droog en warm, veel n[oord]- o[osten]wind. Er is weder veetelling, door ’t rijk: er is te veel vee; dood maken voor concum[p]tie en steun geven. 18 Aug: is Cn Stroomer van Hoogwoud voor den derde maal getrouwd, [hij] is 55 jaar, met een Duitsche jongedame van 35 jaar, die is voorheen bij een pastoor te Hoogwoud geweest. 21 Aug: zonne[e]clips, onzb: wij kregen voor ’t eerst regen met weinig onweer. Er heerscht zoo hier en daar weder tongblaar te H[eer]-H[ugo]-Waard, N[ieuwe] Niedorp, en bij Sm Kat aan den Langereis. 22 Aug: P.D. Timmerman van Schagen overl: aan kanker in ’t hoofd; ongehuwd: oud 36 jaar. 22 Aug: door onweer den plaats van Tijsen bij ’t vliegveld (De Kooi) [verbrand]; bij Wilke Groetpolder een blau[w]maane[n] schelf; ook bij Wm Ra te Sijbecarspel ingeslagen, den 21ste: geen brand. Aanvoer van vet vee: Amst[er]d[am]: 680; P[urmerend]: 440; Alkm[aar]: 100; 23 à 29 c £. Het Fransche potje had maar 8 milioen stil in kas, maar het wordt bekend; en [ze] moeten het den melkboeren uitkeeren, die vangen later ƒ5 per koe. Na den regen van 22 aug: weder n[oord]-o[osten]wind en droogte; den tongblaar neemt toe.

Vijn 25 jaar wethouder.

 

September

1 Sep: was het 25 jaar geleden dat W. Vijn benoemd is als wethouder van den gem: Hoogwoud. Den bloembollen worden bij een ieder aan vernietiging, naar hoeveelheid ondergaan (verbrand). Zat: 9 sep: heeft koningin Wilhelminna in Ned[er]l[and] 35 jaar gereegeerd. Dit jaar vallen vele branden voor; vooral groote fabrieken. Van 8 op 9 sep: inbraak te Winkel: in den co[ö]perat[i]e Den Tijdgeest; den knechten kwamen om 1 uur weer te bakken en zijn toen den voordeur weder uitgelopen, maar [hebben] niets gezien; er werd ƒ500 vermist; maar [ze] waren verzekerd. 8 Sep: boelhuis van An Rentenaar te Hoogwoud; bij O. Schermer. 300honderd Jarig bestaan van den Schermeer, groot feest, veel menschen. Den omzetbelasting in de 2de Kamer aangenomen, met 68 tegen 6 stemmen. 18 Sep: kleine kermis te H[oog] woud: onze Teddie gejongd, 2 er bij Groen Verlaat een; net Teddie, en A. Nieu[w] boer op den Gouw een. Heel mooi weer, met een beetje water. In negen rijken gaat het huwelijksgetal, achteruit, Hongarije, Sacsen, en Pruisen nog vooruit. Ie[r]land staat het laagste, met 9 huwelijken, op den 1000 pe[r]sonen. Woensd: 20 sep: zwaar onweder, van 2½ uur tot 4½ uur op vele plaatsen ingeslagen, en veel vee getroffen. In den Bergermeer, van eene De Graaf 4 koeie[n] en 2 pinken. Van K. Hoek H[oog] woud 1 koe, en veel getroffen hier, ook elders veel water, geen wind. Dond: 28 sep: veetent[oon]stelling te Purmerend, rijd[t] D. Mus van den Purmer, des ’s nachts om 1 uur uit P[urmerend] na[ar] huis, den keerlijn was nog aanwezig, zit op den tuf: met den keel tegen den lijn aan, valt achterover, en is dood, een brave jongen. Den geheelen maand sep: prachtig zomerweer. Aug: er heerscht veel tongblaar, maar niet kwaadaardig. In den maand aug: is Mari de Boer, dochter van notaris De Boer, van Hoogw: naar Indië vertrokken.

Oktober

6 Oct: het is altijd somerweer, maar droog. 8 Oct: smorgens een beste regen gehad, met zomerweer. Maand: 9 oct: ’s avonds van 7 tot 10 uur, een sterrenregen gehad, er vielen er zoo 350 per menuut naar beneden, dit verschijnsel was 33 jaren geleden voor ’t laa[t]st gebeurd. 16 Oct: Duitsland treed[t] uit den volkenbond te Cenève, groote verrassing in vele rijken. ([be] wapend zichzelf stiekkem) O. Schermer. Weer onweer regen en hagel. Dinsd: 17 oct: den veeleverantie voor den regeering gaat in, alleen drachtig vee. In Purmerend, er was heel wat aangevoerd, den prijs is goed: klas A plus 34 c; klas A: 30 cent; klas B: 25 c; klas C: 20 c per kilo, levend gewicht; en minderen soorten worden naar waarde geschat. 14 Oct: den tram van Alkm: na[ar] Warmerhuizen zijn laa[t]ste rid gereden, opgedoekt. Zoo 12 Oct: Gonda Bos en echtgenoot terug uit Indië, in Hoogwoud, 3 jaar daar geweest, nu op wachtgeld gesteld (om niet meer te gaan denk ik). 24 Oct: het weer wordt anders, regen en wind en onweer tot 2 nov: veel water gevallen.

Laatste rit tram Alkmaar - Warmenhuizen.

 

November

4 Nov: mooier weer met nachtvorst. Den regeering krijgt in Schagen zoo 280 koeien allen drachtig, afmaakzijsteem. 15 Nov: koemarkt te Hoorn, stugge handel, den koopman krijgt verlies, gelde[n] koeie[n] 18 à 23 c £, gelde[n] vaarse[n] 70 à 125, ka[l]fsvaarse[n] ƒ90 à 140. Kalfkoeie[n] ƒ20 hooger dan gelden kalven ƒ30 à 50, grooten aanvoer. Den distrubutie in blikjes vleesch begint 4 dec: 1 kilo voor 2 personen tot in gezin, tot 3 kilo toe, à 35 c per kilo. Nov: den Tweeden Kamer, heeft den opheffing der gezond[heid]scommissie aanvaard. In Amerika is het alcoholverbod ingetrokken. Verkiezenging voor ’t hoogheemraadschap; dat van ’t bannebestuur vervalt nu. Af 22 Nov: den laa[t]sten oud Pauselijken z[ou]waaf, den heer L.G.H. Krapels te Delft overl: oud 84 jaar. 20 Nov: Eli Ot slager aan den Langereis, is van Alkmaar af gegaan na[ar] Zwaagdijk, op den fiets, aldaar verdronken van af eenen stoep, waar een plank uit was, viel voorover en zijn klomp zat vast in den stoep, hij viel voorover, en is gestikt 70 j: oud. 25 Nov: den huishoudster van Dk Mol a/d Gouw H[oog]woud [heeft] zich laten verdrinken.

Einde drooglegging in Amerika.

 

December

Vrijd: 1 dec: helder[e] oostenwind en vorst; het grondijs begint al te loopen. Zat: en zondag 3 dec: helder weder en vorst, het ijs is overal houdbaar, en den eersten ijsbanen worden geopend. Den laa[t] ste koeien gaan na[ar] den stal. Den verpleegster of zuster te Hoogwoud gaat 1 dec: op haar zelf: huis gehuurd van Cn Pluister. 5 Dec: is Jacob Schermer te Hoogwoud verteegenwoordiger geworden, om schapenwol te koopen voor eenen fabrikant uit Tilburg; mijnh: H. Sleddens. 7 Dec: met prachtig weer den wisselbeker verreden op den schaats, te N[ieuwe]-Niedorp: was in ’t bezit van den heer Wm Keetman te Winkel: en blijft bezitter nu. 10 Dec: den vrouw van Cn Luiken Hoogwoud, zondagmorgen, word[t] onwel, en haar man vind[t] haar al dood bij thuiskomst, was op [’t] postkantoor; als brievenbesteller, vier weken ná den bevalling. Den plaats van den wed. P. Groot-Reuzenaar te Hoogw: uit den hand verkocht aan Cn Schouten een schoonzoon te De Beemster voor ƒ38.000 groot 18-66-64 h.a. met nog een woonhuisje. No: 2 van den zelfden eigenaarresse een huis, kapberg met 10 h.a. weiland gek: door den kinderen Dorus en Geertje Groot voor zoo ƒ26.000 zoo men zegt. 15 Dec: van den zelfden familie eene plaats aan den Zuid- No: 3: Pade te Opmeer, bewoont door Cn Groot: een zoon van den overledenen; groot 22-10-80 h.a.; kooper den heer mr Kaaskoper van Hilversum voor ƒ45.000, dit land is alles duur verkocht; deze plaats is verhuurd aan eene Schilder van Spierdijk voor ƒ105 per h.a. Dond: 21 dec: is den laatsten zitting, voor ca[n]tongerecht te Schagen. 12 Dec: is den o[pen]b[are]l[agere] school aan den Langereis te Hoogwoud, door den (Kamer) opgeheven. Hoofd dier [school] was B. Verhoeve, is op wachtgeld gesteld; doch kreeg weder te N[ieuwe]-Niedorp een betrekking, en den jufv: te Wieringen.

Bericht in de Alkmaarsche Courant 22-12-1933.

 

Ook den o[pen]b[are]l[agere] school te Sijbecarspel is opgeheven; als hoofd dier school was R. Bruin, voorheen H[oog] wouder. Maand: 11 dec: was den laa[t]sten zitting van ca[n]tongerecht te Medemblik, na 15 strafzaken te hebben afgehandeld, werd het in stilte begraven, aan het graf werd niet gesproken. Van der Lubbe wordt den doodstraf toegezegd; Dimentrof zwaar verdacht, en den twee andere Bulgaren, Toijlu en [ ], ook eerst vrij gespr: maar zitten nog. 18 Dec: verkooping van den erfen Joh: Wagemaker te Hoogwoud: café Zuidend: ƒ1390; met erf [ƒ]360; pakhuis ƒ590 in opbod samen ƒ2.371 binnen: voor den Nutsspaarbank te Hoogwoud; perc[eel] 4: 1-21-70 h.a. meest bouwl: ƒ1.410 is op ƒ200 gemijnd door K. Groot Hoogwoud; perc[eel] 5: 0-59-80 h.a.: ƒ680. Jn Kolken: op ƒ200 gemijnd door Wm Beets H[oog]woud; in massa samen ƒ5.183,59 binnen; niet gemijnd. 20 Dec: verk[ocht]: voor K. Bakker Pzn in den Moerbeek te N[ieuwe]-Niedorp: een huis met 11-62-30 h.a. weiland, gold ƒ14-132-18: C. Bakker Moerb[eek]: had er 3-20-20 h.a. van, het overigen aan plukhaalders. 22 Dec: den R[ooms]-K[atholieke] school te Hoogwoud, 25 jaar bestaan. 23 Dec: Jacob den eersten wagon wol naar Tilburg verzonden: 27 balen; tegen 60 à 65 cent per kilo. Een groot spoorwegongeluk in Frankrijk, voor den Kers[t]tijd, een stalen trein, rei[j]dt op een houten boemel achterop, die naar Nanci[j] ging; totaal aan splinters, van den houten trein: 200 dooden en 300 gewonden, reed met een snelheid van 110 k[ilo]meter, (kan wel opzet zijn). 25 à 26 Den wegen alles ijsel. Zat: 30 dec: is den wed: Cn Pijper; Renout Wonder, voorheen wonende te Hoogwoud thans in ’t Avondlicht te Hoorn: te H[oog] woud begraven, was 76 jaar. 30 Dec: zat: avond, Den Pelikaan terug uit Indië: in 4 etmaalen, ook een prestatie. 31 Dec: altijd maar mooi stil winterweer, er is geen somersen vogel meer te zien.

De Pelikaan met bemanning.

 

 

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall